Бакалаврська робота – це кваліфікаційний документ, на підставі якого визначається рівень кваліфікації та здатність до професійної діяльності. Показником якості підготовки бакалаврів є розробка ними реальної проектної роботи, яка виконана на матеріалах конкретного об'єкту або виконання науково – дослідної роботи. Проектна робота містить пропозиції студента щодо вдосконалення існуючих алгоритмів, розробки нової інформаційної системи та технології розв'язання задач, а також повністю чи частково реалізована в практичній реальності.

Наукова – дослідна робота – це самостійно виконане наукове дослідження конкретної проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку, власні висновки.

Якість наукової роботи може бути визначена за такими критеріями:
- актуальність обраної теми;
- складність, науковість, повнота розкриття теми;
- аргументованість висновків;
- елемент творчості;
- стиль, грамотність.

Випускна робота бакалавра повинна відповідати наступним вимогам:
- бути самостійною проектною розробкою, присвяченою побудові математичних моделей та розв’язанню задач з застосуванням прикладних пакетів до ПЕОМ, вирішенню актуальних питань в області побудови інформаційних систем або дослідження певної проблеми з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки і передового досвіду;
- включати в себе елементи нових практичних розробок, які б сприяли ефективному вирішенню досліджуваної теми;
- відповідати загальноприйнятим правилам використання літературних джерел і опублікованих матеріалів, вимогам держстандартів по створенню інформаційних систем і технологій або правилам оформлення звітів у сфері науки і техніки, а також базуватися на широкому використанні /де це можливо і необхідно/ пакетів прикладних програм і стандартних програмних засобів;
- якщо випускна робота має прикладний характер, то при її написанні необхідно використати практичний матеріал реального підприємства чи відомства /промислового підприємства, об'єднання, акціонерного товариства, банку, міністерства та інших організацій/;
- для випускних робіт, які мають теоретичне значення, розробки повинні бути направлені на вивчення малодосліджених питань побудови та реалізації розрахункових алгоритмів, інформаційних систем або їх окремих елементів з метою інтеграції їх в діючі інформаційні системи;
- структура і обсяг випускної роботи, а також її оформлення повинні відповідати вимогам даних методичних рекомендацій.

Тема бакалаврської роботи обирається студентом згідно з напрямком його науково–практичної роботи під час навчання, на основі матеріалів бази практики. Студент пише заяву на ім’я зав.кафедрою на затвердження теми випускної бакалаврської роботи, підписує її у керівника і за підписом зав.кафедрою формується наказ по інституту.2008-03-19 • Просмотров [ 11576 ]