Метою курсового проектування є:

- закріплення отриманих знань з програмування з використанням алгоритмічних мов Pascal та Object Pascal;
- застосування відомих алгоритмів розв'язання прикладних задач та розробка власних алгоритмів;
- застосування об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) у середовищі Delphi;
- набуття навичок розробки та створення складання відповідної супровідної документації для створеного програмного забезпечення;

Курсовий проект повинен підготувати студентів до подальших етапів учбової (дипломна робота) та практичної діяльності. Студент повинен навчитися розв'я-зувати задачі математичного моделювання та створювати відповідне програмного забезпечення, застосовувати одержані знання в учбовій та дослідницькій роботі.

Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт охоплює piзні питання програмування та розробки алгоритмів для розв'язання практичних та математичних задач. Кожна тема вимагає знань як загального характеру, так і специфічних знань у конкретній області, яка визначена індивідуальним завданням. 

Теми, що пропонуються студентам для виконання, відповідають наступним вимогам:

• рівень підготовки студентів і часовий ліміт, відведений на виконання повинен бути достатнім;
• передбачають використання чисельних методів, та алгоритмів які вивчаються згідно з навчальним планом, або можуть бути вивчені студентом самостійно згідно з цим планом;
• мають практичну, навчальну або наукову спрямованість;
• потребують самостійного ознайомлення з додатковою літературою.

Організація, керівництво курсовою роботою та її захист.

Курсове проектування відноситься до форми самостійної роботи студентів. Видача завдань здійснюється в перші 2 тижні семестру. Студент складає календарний план роботи над темою і затверджує його у викладача. Час консультацій узгоджується з викладачем. Студенти консультуються в керівника індивідуально. Контроль за графіком виконання курсового проекту здійснюється керівником.

Готова пояснювальна записка та комп'ютерна програма (на носії) здається керівнику для перевірки, після чого студент виправляє виявлені недоліки. Керівник допускає студента до захисту і призначає дату і час захисту. Курсова робота повинна бути виконана і захищена не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії.

До захисту курсового проекту студент допускається за наявності пояснювальної записки і відлагодженої на комп'ютері програми.

На захисті студент повинен уміти виділити і чітко викласти основні моменти своєї роботи, відповісти на поставлені запитання, довести свою компетентність в області знань, що досліджується. Студент демонструє роботу розробленої комп'ютерної програми. У разі необхідності студент представляє на захист плакати з основними положеннями та результатами роботи, або розроблену ком-п'ютерну презентацию роботи.

Загальна оцінка залежить від теоретичної підготовки студента в області знань відповідно завданню, від якості розробленої програми, змісту пояснювальної записки, повноти опрацювання теоретичного матеріалу а також від оформлення записки.

Рекомендації з виконання курсової роботи

Виконувати роботу рекомендується в такій послідовності:

- скласти графік виконання курсової роботи та затвердити його у керівника;
- вивчити літературні джерела за темою завдання, виконати аналіз існуючих методів рішення поставленої задачі, обгрунтовано вибрати метод, найбільш відповідний для розв'язання задачі;
- провести аналіз літературних джерел, та обгрунтування вибраного методу;
- скласти комп'ютерну програму, відлагодити її;
- отримати лістинг тексту програми i роздрукувати скріншоти та результати роботи програми, що доводять придатність програми і її відповідність поставленому завданню;
- оформити пояснювальну записку згідно з вимогами цих методичних вказі-вок,;
- здати пояснювальну записку і дискету з програмою (і текстом пояснюваль-ної записки) на перевірку керівнику;
- підготувати демонстраційні матеріали, необхідні для захисту роботи;
- захистити роботу в призначений час.2008-09-06 • Просмотров [ 3661 ]