У вступі потрібно розкрити сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається, її значущість. Чітко визначити предмет дослідження. Вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання ще потребують вирішення. Опрацьовану літературу бажано подати в дискусійній формі, співставляючи думки різних авторів. Потім зробити висновок з огляду.

У вступі необхідно чітко сформулювати мету дослідження та ряд конкретних завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Варто розкрити новизну роботи, її практичне або теоретичне значення. Можна повідомити, на яких заходах (конференціях, конкурсах тощо) були оприлюднені результати дослідження.

Основна частина роботи.

Основна частина роботи обов'язково повинна складатися з декількох розділів (принаймні - двох), які в свою чергу можуть мати підрозділи, пункти та підпункти.

Кожен розділ (підрозділ, пункт чи підпункт) повинен мати назву. В основній частині подається виклад методів проведення дослідження, аналіз й узагальнення результатів. Потрібно висвітити теоретичні основи роботи, розкрити зміст використаних термінів, викласти хід дослідження. Цифрові дані слід подавати в таблицях або графіках, діаграмах, які повинні мати заголовок.

Результати власних досліджень необхідно викладати докладно з відображенням новизни. Робота повинна грунтуватися на певній науковій та експериментальній базах (мати посилання на необхідну літературу) і відображати власну позицію дослідника.

При необхідності в роботі можна виділити дві частини: теоретичну (розкривається методика дослідження) і експериментальну (викладається хід дослідження та його результати).

Основна частина може складатися із таких розділів якщо бакалаврська робота спрямована на розробку програмного забезпечення.

Розділ 1. Дослідження предметної області і обґрунтування проектних рішень.

1.1. Характеристика предметної області.
1.2. Аналіз існуючих варіантів розв'язання досліджуваної задачі.
1.3. Обґрунтування запропонованих проектних рішень.

Розділи 2, 3. Проектна частина, яка характеризує зміст запропонованих проектних рішень. Оскільки тема випускної роботи пов'язана з автоматизованим, розв'язанням задач на ЕОМ, структура проектної частини може бути така:

Розділ 2. Постановка задачі і алгоритм її розв'язання.

2.1. Постановка задачі.
2.2. Алгоритм розв'язання задачі.

Розділ 3. Організація інформаційного, організаційного, технічного і програмного забезпечення.

3.1. Інформаційне забезпечення.
3.2. Організаційне забезпечення.
3.3. Технічне забезпечення.
3.4. Програмне забезпечення.

Структура проектної частини (розділи 2,З) залежить від ряду факторів: використовуваного комплексу технічних засобів, методів розв'язання задачі, теми випускної роботи та ін.

Випускна робота складається з текстової частини (приблизно 70-80 сторінок тексту), графіків, рисунків, таблиць, додатків (форм з описом вхідної інформації, структурних схем, машинних програм тощо) та графічного ілюстративного матеріалу. Випускна робота оформляється за допомогою програмних засобів обробки текстів і ділової графіки на персональних ЕОМ.2008-03-19 • Просмотров [ 4327 ]