Структура пояснювальної записки та її зміст.

Пояснювальна записка до курсової роботи містить такі складові елементи:

1. Титульний аркуш.
2. Реферат.
3. Зміст.
4. Завдання до курсової роботи або постановка задачі.
5. Вступ.
6. Теоретична частина.
7. Опис програми:
    загальна характеристика;
    необхідні технічні засоби;
    блок-схеми основних алгоритмів та структури програми;
    опис процедур та обробників;
    інструкція користувача;
8. Результати роботи програми та контрольні приклади;
9. Висновки.
10. Перелік посилань.
11. Додатки.

Титульний аркуш оформляється згідно з додатком 1 і містить назви міністерства, університету, кафедри, тему роботи, групу і прізвище студента, посаду і прізвище керівника, рік виконання роботи.

Завдання оформляється на стандартному бланку або подається у вигляді опису задачі (проблеми) з переліком усіх вимог до її розв'язання.

Реферат містить коротку характеристику роботи (кількість сторінок, таблиць, малюнків, літературних джерел, додатків), перелік ключових слів (великими літерами) і анотацію до роботи (не більше 150 слів). Вступ характеризує актуальність теми, сучасний стан області знань, що досліджується, дає коротку характеристику роботи (1-2 с.).

Теоретична частина містить літературний огляд теми завдання, вибір (розробка) і обгрунтування методу або алгоритму, теоретичний опис методу або алгоритму , його аналіз, застосованих програмних компонентів, аналіз їх переваг та недоліків (5-10с.).

Опис програми містить характеристику обчислювальних засобів і програмного забезпечення, на яких виконувалася робота, опис програми (вхідні і вихідні дані, процедури і функції, інтерфейс, обмеження), блок-схеми та керівництво користувача (3-6 с.).

Результати роботи програми та контрольні приклади: наводяться початкові дані та результати їх обробки, найбільш важливі скріншоти інтерфейсу та роботи програми, графіки та інше.

Висновок містить аналіз результатів та проблем, що виникли, запропоновані способи їх розв'язання, переваги програми, недоліки та можливі шляхи удосконалення розробленої програми (1 -2 с.).

Перелік посилань виконується у відповідності з держстандартами і містить список використаних літературних джерел.

В додатках розміщується лістинг програми і копії всих скриншотів програми.

Вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 25-30 с. друкованого тексту через 1,5-2 інтервали. на аркушах формату А4. Шрифт розміру 14 пт.

Потрібно залишати вільні поля на аркушах записки: ліве 30 мм, праві не менше за 10 мм, верхнє не менше за 15 мм, нижнє не менше ніж 20 мм.

Сторінки нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті. Нумерація починається з титульного аркуша, але номери сторінок проставляються тільки починаючи з другої сторінки.

Текст записки може бути розбитий на розділи, підрозділи і пункти з відповідною номерацією однією, двома або трьома цифрами через крапку (наприклад, пункт 1.2.3). У кінці цього номера крапка не ставитися. Крапка не ставитися й у кінці заголовка. Назви розділів пишуться великими літерами у центрі рядка. Назви підрозділів і пунктів пишуться з великої літери, починаючи з абзацу. Перенесення слів у заголовках не допускаються.

Такі розділи, як РЕФЕРАТ, 3MICT, ВСТУП, ВИСНОВОК, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ не номеруються.

Кожний розділ повинний починатися з нової сторінки.

Додатки мають свою власну номерацію, починаючи з А (наприклад, ДОДАТОК А) по центру сторінки. Нижче повинна розташовуватися тематична назва додатка (великими літерами). Якщо додаток один, то він не має номера.

Матеріали звіту підшиваються в швидкозшивач (або зшиваються) в порядку, вказаному вище, починаючи з титульного аркуша. Неохайно оформлені записки до розгляду не приймаються.

Загальні вимоги до комп'ютерної програми та лістингу.

Програма повинна мати дружній інтуітивно зрозумілий інтерфейс (меню), містити підказки, мати інструкцію користувача (help), та відомості про програму (назва, задача, номер версії, дата завершення та автор розробки). В програмі повинна бути передбачена можливість виходу з програми (безаварійне завершення роботи). Обов'язково потрібно передбачати перевірку правильності вводу початкових данних, та видачу повідомлень про помилки користувача.

На перевірку представляється готова программа (формат файлу *.exe), усі необхідні для її виконання складові частини, а також тексти усіх модулів та складових частин (до компіляції).

Тексти програм повинні містити коментарії стосовно призначення основних процедур, функцій, підпрограмм, змінних та ін.

Лістинги програм, які розміщуються у додатках можуть бути надруковані шрифтом меншим ніж шрифт пояснювальної записки зі збереженням тих же полів2008-02-10 • Просмотров [ 11994 ]