Змінна - це іменована область пам'яті. У змінну можна записувати дані і зчитувати. Дані, записані в змінній, називаються значенням змінної.

Сі - Шарп - мова жорсткої типізації. Кожна змінна повинна бути певного типу даних. Нижче, в таблиці наведені вбудовані типи даних мови Сі - Шарп:

Тип Область значень Розмір
sbyte -128 до 127 Знакове 8-біт ціле
byte 0 до 255 Без знакове 8-біт ціле
char U+0000 до U+ffff 16-бітовий символ Unicode
bool true або false 1 байт*
short -32768 до 32767 Знакове 16-біт ціле
ushort 0 до 65535 Без знакове 16-біт ціле
int -2147483648 до 2147483647 Знакове 32-біт ціле
uint 0 до 4294967295 Без знакове 32-біт ціле
long -9223372036854775808 до 9223372036854775807 Знакове 64-біт ціле
ulong 0 до 18446744073709551615 Без знакове 64-біт ціле
float ±1,5*10-45 до ±3,4*1033 4 байта, точність - 7 розрядів
double ±5*10-324 до ±1,7*10306 8 байтів, точність - 16 розрядів
decimal (-7,9 * 1028 до 7,9 * 1028) / (100–28) 16 байтів, точність - 28 розрядів

Тут немає помилки. Оперативна пам'ять - масив байтів, де кожен байт має унікальну адресу. Для BOOL досить одного біта: 0 - брехня, 1 - правда, але мінімальна адресується сутність - байт, тому ненульовий байт вважається за істину, нульовий - брехнею.

Для того , щоб використовувати змінну , її спочатку потрібно оголосити :

static void Main(string[] args)
 {
 int a; // оголошення змінної a типа int
 a = 5; // запишемо в змінну a число 5
 int b, c; // оголосити можна відразу декілька змінних через кому
 bool d; // оголошення змінної d типа bool
 d = true; // запишемо в змінну d значення true (істина)
 long e = 10; // при оголошення змінної можна відразу надати їй значення, це називається ініціалізацією
 float f = 5.5f; // щоб записати число з плаваючою комою типа float, треба після значення додати суфікс f
 char g = 'g'; // оголошення символьної змінної g з її ініціалізуючим значенням 'g'
 }

При використанні змінної, в яку не було записано значення , компілятор видасть помилку "Use of unassigned local variable [variableName]".

static void Main(string[] args)
 {
 int a; 
 Console.WriteLine(a); //помилка
 }

Мова Сі - Шарп чутлива до регістру символів . Змінні max і Max це не одне і те ж . Не забувайте цього, щоб не мати зайвих проблем .

Ім'я змінної має відображати суть даних, які вона відображає. Не варто називати змінні ні про що не говорять іменами типу a, b, c. Використовуйте англійські слова. Висота - height, вік - age і т. д.

НІКОЛИ не використовуйте кириличні символи в іменах змінних .

Перетворення вбудованих типів даних

Змінні одного типу можна перетворювати в змінні іншого типу. Перетворення буває явним і неявним. Неявне перетворення виконує компілятор.

Приклад неявного перетворення:

static void Main(string[] args)
 {
 int a = 35;
 short b = 10;
 a = b; // неявне перетворення. Так як int має великий розмір, порівняно з short – втрати даних не відбудиться 
 b = a; // помилка кампіляції, неможна тип більшого розміра неявно перетворити в тип меншого розміра
 }

При явному перетворенні необхідно безпосередньо перед змінною, яку ви хочете перетворити, вказати в дужках тип, до якого переходе змінна.

Приклад явного перетворення:

static void Main(string[] args)
 {
 int a = 35000;
 short b = 10;
 b = (short) a; // У цьому випадку вже помилки не буде. Так як максимальне значення типу short 32767, тут буде втрата даних.
 }

Автор Swytos                                              << попереднянаступна >>                                                 До змісту


2016-05-26 • Просмотров [ 739 ]